Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VITAAL LEVEN

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 57116199

Artikel 1. DEFINITIES

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en/of diensten van Vitaal Leven. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.vitaal-leven.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;
 2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Vitaal Leven niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Vitaal Leven is bevestigd;
 4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de Vitaal Leven ter kennis heeft gebracht en Vitaal Leven alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

 

Artikel 2. ALGEMEEN

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Vitaal Leven de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Vitaal Leven er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
 2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Vitaal Leven desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
 3. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Vitaal Leven niet. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Vitaal Leven niet;
 4. Vitaal Leven stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren, materiaalgebruik en andere gerelateerde zaken (uurbasis). Vitaal Leven bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (project of productbasis);
 5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

Werk op projectbasis of een product: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Vitaal Leven zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag. Het bedrag is inclusief de voorbereiding, uren en materialen tenzij hierover andere afspraken schriftelijk zijn overeengekomen. Indien materialen op basis van gebruik worden berekend, oftewel op basis van nacalculatie, wordt dit specifiek vermeld;

Werkzaamheden per uur: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest. Over de tijd voor verplaatsing naar en van het werk worden separate afspraken gemaakt;

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten;

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Vitaal Leven de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende opdracht c.q. opstarten van de voorbereidingen. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
 2. Vitaal Leven heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting;
 3. Wederpartij is verplicht om de gezondheidsvragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Het staat de wederpartij vrij om reden van privacy bepaalde informatie niet te verstrekken. Door ondertekening van het vragenformulier verklaart de wederpartij te begrijpen dat dit de juistheid en volledigheid van de uit te brengen begeleiding en advies kan beïnvloeden en de gevolgen hiervan aanvaardt;

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Vitaal Leven zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Vitaal Leven de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vitaal Leven het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden;
 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vitaal Leven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vitaal Leven worden verstrekt;

 

Artikel 5. VERTROUWELIJKHEID

Behoudens wettelijk voorschrift is Vitaal Leven verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van wederpartij jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. De wederpartij zal zonder instemming van Vitaal Leven, eveneens aan derden geen mededelingen doen over aanpak, werkwijze en rapportages;

 

Artikel 6. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Vitaal Leven in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Vitaal Leven gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

 

Artikel 7. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen deze termijn geschiedt, is Vitaal Leven in beginsel gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
 3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Vitaal Leven alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
 4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;
 5. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
 6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW).

 

Artikel 8. ANNULERING

Traject;

 1. De wederpartij heeft voor een training of begeleidingstraject onder de navolgende voorwaarden het recht deelname aan of de opdracht voor een training of het begeleidingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
 2. Annulering van de training of begeleidingstraject kan tot vier (4) weken voor aanvang van de training of het begeleidingstraject kosteloos plaatsvinden. Bij niet-annulering is de wederpartij altijd verplicht het totaalbedrag van de training of het begeleidingstraject te voldoen;
 3. Bij annulering binnen vier (4) weken tot en met één (1) week voor aanvang van de training of het begeleidingstraject, Vitaal Leven gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen;
 4. Bij annulering binnen een (1) week heeft Vitaal Leven recht op betaling van het volledig overeengekomen bedrag;
 5. Ingeval de wederpartij of aangewezen coachee na aanvang van de training of het begeleidingstraject niet op komt dagen (no show), tussentijds beëindigt of daaraan op andere wijze niet deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Vitaal Leven, anders rechtvaardigen;

Consult;

 1. Indien het niet mogelijk is, dat een consult op de overeengekomen dag plaatsvindt, is de wederpartij verplicht zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voor de afspraak Vitaal Leven hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Indien een afgesproken consult niet twee dagen vooraf wordt geannuleerd of zonder berichtgeving niet wordt nagekomen, worden de kosten van het consult in rekening gebracht bij de wederpartij;
 3. Indien Vitaal Leven door overmacht, wijziging in de overeenkomst, enzovoort niet binnen de overeengekomen termijn de begeleiding kan uitvoeren, wordt een nieuwe afspraak gemaakt;
 4. Indien de begeleiding wordt vertraagd door omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de wederpartij komen, dient de schade welke Vitaal Leven lijdt voor rekening van de wederpartij te komen;

  

Artikel 9. RECLAMES

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de wederpartij binnen 7 dagen na voltooiing van de overeenkomst schriftelijk te worden gemeld aan Vitaal Leven. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Vitaal Leven zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vitaal Leven in staat is adequaat te reageren;
 2. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

–  een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;

–  een redelijke termijn waarbinnen Vitaal Leven de geconstateerde afwijking dient te herstellen;

 1. Indien de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de wederpartij vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden;
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Vitaal Leven te hare keuze respectievelijk een nieuwe overeenkomst aanbieden dan wel een prijsreductie verlenen;
 3. Reclame is niet mogelijk indien:

– de onvolkomenheden vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Vitaal Leven;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Vitaal Leven (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

 

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Vitaal Leven is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Vitaal Leven ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplich-tingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 1. Voorts is Vitaal Leven bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vitaal Leven op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Vitaal Leven de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 3. Vitaal Leven behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

  

Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Vitaal Leven zich de rechten en bevoegdheden voor die Vitaal Leven toekomen op grond van de Auteurswet;
 2. Het eigendom van door Vitaal Leven verstrekte documenten, rapporten, afbeeldingen, tekeningen en adviezen en de hierop betrekking hebbende zaken blijft volledig bij Vitaal Leven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien Vitaal Leven aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden – op eerste verzoek van Vitaal Leven – het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Vitaal Leven gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;
 3. Vitaal Leven behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;
 4. Al het door Vitaal Leven vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vitaal Leven niet worden bewerkt of verwerkt in andere zaken dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Vitaal Leven is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Vitaal Leven is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Voor zover sport en daarmee vergelijkbare activiteiten een onderdeel zijn van de met Vitaal Leven gesloten overeenkomst, dient de wederpartij zelf te beoordelen of men fysiek en conditioneel in staat is om verantwoord deel te nemen aan deze activiteiten. Vitaal Leven is nimmer aansprakelijk voor lichamelijk letsel of overige schade;
 2. Vitaal Leven is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Vitaal Leven of door haar ingehuurde derden;
 3. 3. Indien Vitaal Leven aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld;
 4. Indien Vitaal Leven aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het schadebedrag waartegen wederpartij verzekerd is dan wel gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Vitaal Leven in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;
 5. In afwijking van wat onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vitaal Leven aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Vitaal Leven toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

 1. Vitaal Leven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, blessures, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 2. Wederpartij dient Vitaal Leven altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

 

Artikel 13. VRIJWARINGEN

De wederpartij vrijwaart Vitaal Leven voor aanspraken van derden zoals met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

 

Artikel 14. OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vitaal Leven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vitaal Leven niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Vitaal Leven heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vitaal Leven haar verplichtingen had moeten nakomen;
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zover Vitaal Leven ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vitaal Leven gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

 

Artikel 15. GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 2. Vitaal Leven zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan Vitaal Leven tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij Vitaal Leven daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Vitaal Leven en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd;

 

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Vitaal Leven bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien de gegevens van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van deze informatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. Vitaal Leven verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Vitaal Leven wettelijk verplicht is te bewaren. Vitaal Leven is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Vitaal Leven wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Vitaal Leven is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Vitaal Leven. Vitaal Leven mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

 1. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het CPB;

 

Artikel 17. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

 

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Vitaal Leven is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Vitaal Leven moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vitaal Leven is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Vitaal Leven gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

 

Artikel 19. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE

VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn in oktober 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven;
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.